TIỂU SỬ

Vinh Hồ – tiểu sử

Tên Thật: Hồ Văn Thinh
Định cư Orlando, Florida