TIỂU SỬ

TIỂU SỬ – BÙI THẠCH TRƯỜNG SƠN

 

Sở thích:
Văn chương, âm nhạc

Thư ký Tạp chí Hiện Đại tại Florida.

***

Định cư tại Orlando,
Tiểu bang Florida