TIỂU SỬ

Văn Hùng Đốc

Tuổi Kỷ Mẹo ,
sinh ngày 10 tháng 2 năm 1939.
Chánh quán:Thôn Xuân Hòa, Quận Ninh-Hòa, Tỉnh Khánh-Hòa
Trước 1975 làm việc cho cố vấn Mỹ, động viên khóa 24 Thủ Đức, được tuyển chọn về Trường Sinh Ngữ Quân Đội QLVNCH, biệt phái dạy Anh ngữ cho SVSQHQ từ Khóa 17 đến 26. Tu nghiệp sư phạm tại Viện Ngữ Học Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Texas năm 1969 và 1973.