thơ

Họa

Nét bút dọc ngang
trời tóe lửa
Cọ dao lui tới
nước dâng tràn
Giấy trắng hốt nhiên
thành sông núi
Thảng thốt màu kia
hóa cuộc đời

Bích Nguyệt