thơ

TRÁI CẤM

Bóng trăng xanh
Lơ lửng trên cành
Như quả chín
Muôn đời không hái được

Bích Nguyệt