TIỂU SỬ

Phạm Hoài Hương

Tên thật:
Phạm Ngọc Cửu

Sinh năm 1941 tại
Xuân Hòa, Ninh Phụng,
Ninh Hòa.
Cựu học sinh trường
Pháp Việt, Ninh Hòa
Trung Học Võ Tánh
Cựu sinh viên Văn Khoa
và Quốc Gia Hành Chánh

***
– Hiện định cư tại Orlando, Florida, USA