thơ

Đời Người

Đời người một kiếp chỉ thế thôi,
Quyền lực cao sang thế cũng rồi.
Xuôi tay nhắm mắt là đã hết,
Trở về cát bụi, một kiếp người.

quốc thái