thơ

KHÔNG ĐỀ

Chuyện kể xưa kia có kẻ mù
U mê tà đạo, áo thầy tu
Trên cao độc đảng giàu ông chủ!
Dưới thấp đa dân mạt đứa phu!

Áp bức, gian tham mồi sắt máu
Vùng lên, ngay thẳng miếng cơm tù
Đi đêm bán nước, đâu là tội?
Địa diệt thiên tru mới phải ru?!

Nam Thảo