thơ,  thu

LỜI KINH CẦU MÙA THU

Kính dâng Anh Linh Á Thánh Nguyễn văn Thuận

Gương Ngài sáng tựa sắc trong veo
Tiếp sức đàn chiên bé tí teo
Nước Chúa muôn đời an lạc mãi
Thế gian tạm bợ lướt qua vèo
Đường quang* ngay thẳng luôn đông đúc
Ngõ tối quanh co** sẽ vắng teo
Khấn Thánh ban ơn cho đất Việt
Chúng con sớm thoát cảnh dâu bèo

Peter Nguyễn hoàng Linh


* Nhiều dấu chấm cộng lại sẽ tạo thành những
đường cong hay đường thẳng. Nhiều giây phút
cộng lại sẽ tạo thành một cuộc đời. Cuộc đời
có ý nghĩa hay không là do những giây phút
chúng ta đang sống.
(Trích trong Đường Hy Vọng của Á Thánh Nguyễn Văn Thuận )
** Ngỏ tối quanh co: con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa.