thơ,  thu

THU NÀO TA RA KHƠI

Lênh đênh sống chết tựa tơ mành
Bát ngát trời xanh, biển cũng xanh
Tối đến trăng soi làn sóng biếc
Ngày qua nắng đốt lúa vàng hanh
Cha cầu lũ cháu ngàn điều phúc
Mẹ khẩn bầy con vạn sự lành
Mấy độ thu về ai có thấu
Bánh xe lịch sử đã xoay quanh.

NGUYỄN HOÀNG LINH
New Jersey mùa vào thu năm 2010