thơ

Ơn Chúa Mỗi Ngày

Sáng nay con thức dậy rồi!
Hít vào không khí của Trời ban cho.
Bình minh chim hót líu lo,
Thế gian rực rở, của kho chứa đầy.
Cỏ hoa tươi đẹp lắm thay,
Con quỳ cảm tạ ngày nầy Chúa ban.
Lòng con vui thỏa bình an,
Mỗi ngày bên Chúa, hèn, sang xá gì!
Dù cho xảy đến chuyện chi,
Thì con vẫn có Chúa đi bên mình.
Tử, sanh, khổ, bịnh, thường tình
Cứ đem hết thẩy lên trình cho Cha.
Đời vui thanh thoảng hát ca,
Ai ơi hãy đến, đừng xa Ơn Trời.

Mục Sư Nguyễn Thành Ngọc
Orlando ngày 04 tháng 02, năm 2010