thơ

Tết . . tu huyền

Có tết nào “vui ” như tết tù
Rào tre, cọc kẽm . . để ta tu
Xôn xao tướng chiếu lo tìm nước
Háo hức phim quay nghỉa đệ thu
Muối lỏng quỷ dâng rèn nhục khí
Cơm xương hồ cấp luyện công phu
Cỏi người cáo dậy ta Am tự
Tết – Má trẻ nhe . . . miếng chó bù ./

Ngù Đèn
Tampa FLA