thơ

LỠ CHUYẾN QUA THĂM

LỠ CHUYẾN QUA THĂM

Tính ra, định thả bộ qua thăm
Con ngựa méo vành lốp cắn xăm
Thời buổi khó khăn hơn nửa triệu
Vậy là chim Bắc lỡ cành Nam
Thôi thì vài chén trà mời bạn
Rảnh rổi ra sân hưởng tiết rằm
Đừng bận nhắc hoài đời chiến bại
Chuyện đâu khó mãi đến trăm năm ./

THĂM BẠN GIÀ

Cọc cạch đạp xe thăm bạn già
Ở tù cùng trại bệnh trầm kha
Xe rong tới ngõ chân tay rủ
Định dựa ngựa già phên thủng ra
Ông gượng đưa tay cười nửa miệng
Bà nằm cuộn chiếu hở lưng da
Cầm tay chẳng nói mà sâu cảm
Tình cảnh bọn mình khó nói ra ./

NGÙ ĐÈN Tampa FL
LỠ CHUYẾN QUA THĂM

Tính ra, định thả bộ qua thăm
Con ngựa méo vành lốp cắn xăm
Thời buổi khó khăn hơn nửa triệu
Vậy là chim Bắc lỡ cành Nam
Thôi thì vài chén trà mời bạn
Rảnh rổi ra sân hưởng tiết rằm
Đừng bận nhắc hoài đời chiến bại
Chuyện đâu khó mãi đến trăm năm ./

THĂM BẠN GIÀ

Cọc cạch đạp xe thăm bạn già
Ở tù cùng trại bệnh trầm kha
Xe rong tới ngõ chân tay rủ
Định dựa ngựa già phên thủng ra
Ông gượng đưa tay cười nửa miệng
Bà nằm cuộn chiếu hở lưng da
Cầm tay chẳng nói mà sâu cảm
Tình cảnh bọn mình khó nói ra ./

NGÙ ĐÈN Tampa FL