thơ

LÝ LỊCH NGÙ ĐÈN

LÝ LỊCH NGÙ ĐÈN

Lý lịch đèn tôi mang họ Ngù
Ba đời ruộng rẫy khố che khu
Khi xưa giặc miệng bôi đen cáo
Nay tiếp trêu chồn chửi nhặng bu
Sức học không qua trang Bửu giám
Đèn dầu tối mịt sử Xuân thu
Bấc tiêm đêm tối dong chao rọi
Về cội nào khe cóc nhái hù ./
_______________________________________


MỪNG ÔNG ĐƯỢC NUÔI HEO


Mừng ông, đổi phận được nuôi heo
Lon lá quăng đi giữ phận nghèo
Rau cám quen tay ngày mấy bận
Củi chuồng thu dọn bữa vài keo
Khi vui ông ngắm hoa heo nở
Lúc giận ông làm thơ trách mèo
Đảng Bác khép chi nhiều thứ tội
Vỗ heo , heo béo . . ruột ông teo ./

NGÙ ĐÈN Tampa FL