thơ

Em Đi

Em đi, vỡ lẽ mới tường
Kẻ đi, người ở vô thường là đây
Cho tôi nhắn gởi lời này
Mai đây, mốt nọ có ngày bên nhau.

Duy Xuyên