TIỂU SỬ

Phạm Bá Phú

PHẠM BÁ PHÚ
Yêu thích: Văn chương
Hiện định cư tại
Orlando, Hoa Kỳ