thơ

DÂN LÀNH TRẬT HẾT

DÂN LÀNH TRẬT HẾT
(Viết trước ngày Đại hội 13 của Đảng CSVN – tháng 10/2020)

Tổ quốc, nhân dân, đảng, “cụ Hồ”!
Chiêu bài cộng Việt cứ hào hô
Nhưng tay độc trị ngày mưu kế
Mà óc tham ô tối ý đồ

Quan lớn “trúng luôn” quyền thế mạnh
Dân lành “trật hết” lý thân cô
Mười ba (13) Đại hội, xin bàn bỏ
Những thứ làm ta những kẻ nô ?! (1)

Nam Thảo

1. Nô lệ cho chủ quan
2. Nô lệ cho chũ nghĩa cộng sản ngoại bang
3. Nô lệ cho quyền thế
4. Nô lệ cho danh vọng
5. Nô lệ cho lợi lộc