thơ

DỊCH CORONAVIRUS

Ai đem virus corona?
Giết hại nhân gian biết mấy ca!
Vủ Hán dã man vi ác quỷ
Bắc kinh hiểm độc đảng mưu ma
Gian manh hán tặc: cho là Mỹ
Hèn nhát tàu gian: chẵng phải ta!
Khấn nguyện trời cao phân luận tội
Cầu mong đại dịch chóng đi qua

Nam Thảo