thơ,  XUÂN

XUÂN THANH BÌNH

Canh Dần kết thúc đến Mèo sang,
Tiếp đón chào mừng pháo nổ vang.
Chúc phúc đồng bào vui với Tết,
Cầu mong đất nước mãi vinh quang.
Giặc thù khiếp sợ con dân Việt,
Quân đội kiên cường đánh giặc tan.
Dân chủ đa nguyên vừa thiết lập,
Độc tài đảng trị phải tan hàng.

Feb/03/2011
Nguyên Ngộ