thơ

CÁNH BUỒM BIỆT XỨ

(Theo vận thơ của VH Song Phượng
và Kính tặng Song Anh)

Bỏ súng xuôi tay tại tuyến đầu,
Thả trôi định mệnh biết về đâu!
Tìm phương xứ lạ mong an lạc,
Vọng hướng quê nhà nhỏ lệ sầu!
Nước mắt chan hòa trong tủi nhục,
Niềm đau trộn lẫn với dòng châu!
Lênh đênh sóng biếc rời xa Mẹ,
Vĩnh biệt trời Nam khẻ cúi đầu!

Nguyễn Hoàng Linh,
Tháng tư đen năm 2011