thơ,  thu

Đêm thu gảy nguyệt

Đêm thu gảy nguyệt

Của thầy tôi, VŨ HÂN trong Nhà Giáo, Một Đời Thơ .

Lựa ngón cầm trăng dạo dưới trăng
Hồn trăng chừng xuống tựa dây văn
Năm cung man mác trời thu dạ
Chín phím lao đao bóng Quảng Hằng
Bậc thấm hơi sương nghe lạnh nhỉ!
Người ôm vòng nguyệt có nao chăng?
Gió khuya không phụ lòng Tư Mã 
Khúc Phượng hoàng đưa muôn dặm băng./ 

Cẩn họa: Thi nhân, trăng

Đêm Thu dựa vách khóc tìm trăng
Vò nát tờ thư, thế án văn
Hai chục năm trời xuân trãi mộng
Hay đâu rồi phải Cội xa Hằng
Nghiêng bầu, còn rượu – tình đà mất!
Nhỏ ý, mực hao – chữ đọng chăng?
Ôi hỡi! Ai bày chi khúc phượng
Mà nay nhòa lệ đọng như băng./ 

LÊ CẨM THANH Tampa FL