• thơ,  XƯỚNG HỌA

    Than Đạo – Xướng Họa

    THAN ĐẠO Ba vua năm đế dấu vừa qua Nối đạo trời rao đức thánh ta Hai chữ can thường dằn các nước Một câu trung hiếu dựng muôn nhà Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà Căm lấy lòng nhơ mong thói…