• TIỂU SỬ

    BỘI NGỌC – TIỂU SỬ

    BỘI NGỌC là một người rất bình thường, với nhiều mộng bình thường. Đó là 1 trong những lý do BN nghỉ hưu sớm, để có thể bắt đầu một cuộc sống với những cái mộng nho nhỏ đó. BN qua Mỹ năm 75, sau khi đậu Tú tài. Đi…