thơ

TÙ QUA BẾN HẢI

Đoàn tù thu ấy tới Hiền Lương,
Bến Hải qua sông mắt lệ vương.
Trước mặt mây đen trùm đất Bắc,
Sau lưng khói xám ngập quê hương.
Miền Nam máu rỉ rưng rưng nhớ,
Phương Bắc lệ sa nhỏ giọt thương,
Nước Việt từ đây vào đại họa,
Một trời dâu bể với tang thương !

LDPP ( Oct.12.2020 )