thơ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc bằng hữu được vạn ân lành
Mừng nắng mai hồng vui tuổi xanh.
Năm cũ vừa qua cây trút lá
Mới tươi hàm tiếu nụ đơm cành.
Phước như Đông Hải thiêng câu nguyện
Lộc sánh Nam Sơn vọng ước thành.
Thọ đến lão niên bên cháu chắt
Khương trường dáng đẹp tựa trong tranh.

UYÊN THUÝ LÂM