thơ

LỤC HÒA

LỤC HÒA

Lục hòa bài dạy sống chung,
Khuyên người tu học ta cùng sống vui .

1-     Thân hòa đồng trú
2-     Khẩu hòa vô tranh
3-     Ý hòa đồng duyệt
4-     Kiến hòa đồng giải
5-     Giới hòa đồng tu
6-     Lợi hòa đồng quân

Thân hòa đồng trú nơi nào,
Cũng là yên ổn không xao động tình .
Tranh giành quyền lợi cho mình,
Để người thua thiệt, kẻ khinh người cười .
Khẩu hòa lời nói tuyệt vời,
Luôn luôn ái ngữ không rời thiện tâm
Dù cho đối tượng xa gần,
Cũng không thêm bớt, mọi phần vô tranh.
Ý hòa đồng duyệt, làm lành,
Cùng người bạn hữu phân ranh rõ ràng ,
Hiểu nhau thì sống dễ dàng,
Đồng môn quý trọng muôn ngàn mến thương .
Kiến hòa có một con đường,
Thâm sâu giáo pháp hiểu thông học nhiều .
Tư duy đồng giải mọi điều,
Từ bi trí dũng, diệt tiêu bất hòa .
Giới hòa hôm sớm chuyên cần,
Đồng tu tinh tấn mọi phần đạt nên .
Giới là cây thước mủi tên,
Đưa người tu học tiến lên Niết Bàn .
Lợi hòa trao đủ đồng quân,
Của chung bá tánh chia cân đồng đều .
Xin đừng kẻ ít, người nhiều,
Giây oan ràng buộc, khó siêu thoát phàm .

Nguyên Ngộ

Los Altos, 23/10/2013 .