thơ

TRĂNG CŨ( Đường Thi – Hồi văn Cách Luỡng Đầu Xà – 
Riêng tặng Chu Hà và Nguyên Đổ Trinh Nữ .net )


Thương nhớ mùa trăng mùa nhớ thương 
Hương đưa dáng nhỏ dáng đưa hương 
Lặng thầm gót ngọc gót thầm lặng
Vương vấn vần thơ vần vấn vương 
Nẻo lạc rẽ phân rẽ lạc nẻo
Đường chia khuất lối khuất chia đường
Trách thầm trăng cũ trăng thầm trách 
Sương đọng thềm xưa thềm đọng sương .

Mùa trăng mùa nhớ thương
Dáng nhỏ dáng đưa hương
Gót ngọc gót thầm lặng 
Vần thơ vần vấn vương
Rẽ phân rẽ lạc nẻo
Khuất lối khuất chia đường
Trăng cũ trăng thầm trách 
Thềm xưa thềm đọng sương

Mùa trăng nhớ thương 
Dáng nhỏ đưa hương
Gót ngọc thầm lặng 
Vần thơ vấn vương 
Rẽ phân lạc nẻo
Khuất lối chia đường 
Trăng cũ thầm trách 
Thềm xưa đọng sương

Mùa nhớ thương 
Dáng đưa hương
Gót thầm lặng 
Vần vấn vương
Rẽ lạc nẻo
Khuất chia đường
Trăng thầm trách 
Thềm đọng sương 

LÊ CẨM THANH Tampa FL