NHẠC

Nhớ Công Ơn Mẹ

Lòng Mẹ thương con to tựa biển,
Công ơn của Mẹ lớn bằng non.
Con chưa có một lần đền đáp,
Thì Mẹ lìa xa, Mẹ chẳng còn ….