TIỂU SỬ

HÀN TUY XAT – TIỂU SỬ

HÀN TUY XÁT

– Yêu thích Thơ Văn
– Hiện định cư tại California